Verkoopsvoorwaarden

1.    Identiteit van de verkoper

De webshop toegankelijk via de URL www.showtexonline.com (hierna “de Website”), is eigendom van en wordt uitgebaat door ShowTex Online BVBA (hierna “ShowTex”), met maatschappelijke zetel in 2070 Burcht (Zwijndrecht), Oude Gentweg 100 (België), ingeschreven bij de KBO onder nummer 478.847.131 en met als BTW nummer BE0478.847.131.

 

2.    Definities

2.1.     Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met ShowTex in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2.2.     Producten: de door ShowTex via de Website te koop aangeboden goederen.

2.3.     Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen ShowTex en de Koper inzake goederen die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;

2.4.     Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ShowTex en de Koper, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;

2.5.     Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de Koper in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

3.    Toepasselijkheid

3.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ShowTex en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ShowTex en de Koper.

3.2.     Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

3.3.     Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3.4.     Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ShowTex is ingestemd.

3.5.     Het leveringsadres dat wordt opgegeven door de Koper dient zich te bevinden in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk of Duitsland. Bestellingen die geleverd dienen te worden buiten deze landen worden geweigerd.

3.6.     ShowTex behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

3.7.     Door het gebruik van de Websites van ShowTex en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

3.8.     Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

 

4.    Offertes en aanbiedingen

4.1.     Alle offertes en aanbiedingen van ShowTex zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte vervalt tevens indien deze niet binnen 14 werkdagen is aanvaard.

4.2.     Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.3.     ShowTex biedt enkel ruwe Producten in standaardmaten aan op de Website. Voor op maat gemaakte Producten dient de Koper zich uitsluitend te wenden tot het fysieke verkooppunt van ShowTex.ShowTex kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4.     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ShowTex daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ShowTex anders aangeeft.

4.5.     Een samengestelde prijsopgave verplicht ShowTex niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.6.     Overeenkomsten komen uitsluitend schriftelijk tot stand.

4.7.     De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen op de Website zullen in hoofdlijnen overeenkomen met de aangeboden Producten. ShowTex kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk afwijkt van het werkelijke Product.

4.8.     ShowTex behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

5.    Levering

5.1.     ShowTex zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

5.2.     Producten besteld via de Website worden geleverd op het leveringsadres opgegeven door de Koper of afgehaald bij ShowTex Belgie afhankelijk van de keuze van de Koper.

5.3.     Als plaats van levering geldt het aangegeven verzendadres dat bij ShowTex bekend is op de Website, tenzij anders is overeengekomen.

5.4.     ShowTex levert enkel op adressen in de Europese Unie.

5.5.     De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt.

5.6.     Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan bericht.

5.7.     Alle door ShowTex in de overeenkomst genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en approximatief en vrijblijvend. Zij gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

5.8.     Uitlading van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Koper.

5.9.     ShowTex is gerechtigd om goederen te leveren in gedeelten (deelleveranties).

5.10.  De Koper erkent dat ShowTex voor de levering van Producten afhankelijk is van de medewerking van de Koper. De Koper dient er, o.a., voor te zorgen dat de plaats waar de Producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is en dat, indien nodig, de Producten opgeborgen kunnen worden op risico van de Koper.

5.11.  Indien de Koper Producten weigert of in gebreke blijft een daad te stellen die noodzakelijk is voor de levering van Producten, zal ShowTex het recht hebben de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen, over de Producten te beschikken naar goeddunken van ShowTex en enig verlies en/of kosten opgelopen ten gevolge van dergelijke weigering of gebrek (met inbegrip van, maar niet beperkt tot opslagkosten vanaf de geplande datum van levering) te verhalen op de Koper.

 

6.    Prijs

6.1.     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Verpakking en vervoer zijn ten laste van de Koper.

6.2.     De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de opmaak van de offerte, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de klant schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.

6.3.     Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door ShowTex worden gecorrigeerd.

 

7.    Betaling en incassokosten

7.1.     Betaling dient te geschieden op de wijze zoals bij het aangaan van de overeenkomst wordt overeengekomen. Behoudens bij betaling van de Koper op de Website op het moment van de bestelling, geldt dat bij ontvangst van de factuur, op een door ShowTex aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd de betaling contant dient te geschieden te Antwerpen, zonder kosten voor ShowTex. ShowTex is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.2.     Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Koper in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van  25 euro en met een rente van 10% per jaar vanaf de vervaldatum. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke betalingsherinnering wordt 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar worden.

De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ShowTex verschuldigde.

7.3.     In geval van niet tijdige betaling is ShowTex bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

8.    Eigendomsvoorbehoud

8.1.     Alle door ShowTex in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ShowTex totdat de Koper alle verplichtingen uit de met ShowTex gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8.2.     Door ShowTex geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen evenmin als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3.     De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ShowTex veilig te stellen.

8.4.     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om ShowTex daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.5.     Voor het geval ShowTex zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan ShowTex en door ShowTex aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ShowTex zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

9.    Risico-overgang

9.1.     Alle risico’s, van welke aard ook, waaraan de door ShowTex verkochte Producten zijn blootgesteld nadat de Producten de fabriek hebben verlaten (zoals, maar niet beperkt tot, risico’s van vervoer) zijn voor rekening van de Koper.

9.2.     Indien de levering van de Producten niet kan gebeuren door enige oorzaak die te wijten is aan de Koper, zal het risico overgaan op de Koper op de geplande datum van de levering, zoals die werd meegedeeld aan de Koper.

 

10. Garanties

10.1.  ShowTex garandeert in geen enkel geval de geschiktheid van de door ShowTex vervaardigde Producten voor het door de Koper geplande gebruik.

10.2.  Iedere vorm van garantie komt hoe dan ook te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ShowTex, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper kent evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ShowTex geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

10.3.  Alle waarborgen en voorwaarden van verantwoordelijkheid van gemeen recht ten laste van ShowTex, worden uitgesloten in de mate dat de wet niet dwingend hun toepassing oplegt.

 

11. Klachtenregeling

11.1.  De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij ze schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering aan  Showtex verstuurd. Wanneer de Producten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.

11.2.  Indien de Koper tijdig zijn klachten meedeelt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

11.3.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.4.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ShowTex daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

11.5.  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1.  In de mate toegestaan onder het toepasselijke recht, is ShowTex niet aansprakelijk voor:

  • schade of verlies rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit schade aan of verlies van een deel of het geheel van de Producten tijdens het vervoer ervan;
  • gebreken in de Producten veroorzaakt door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde;
  • gebreken, van welke aard ook, aan door ShowTex geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;
  • alle andere gebreken in de Producten tenzij ShowTex hiervan, per aangetekende brief, in kennis is gesteld binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering of, indien het gebrek niet zichtbaar is bij redelijke inspectie, binnen de zes (6) maanden na de levering;
  • schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ShowTex is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

12.2.  In geval van aansprakelijkheid van ShowTex, zal de enige verplichting van ShowTex erin bestaan om, naar haar keuze, ofwel de niet-conforme Producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme Producten (maar niet van de hele bestelling) aan de Koper te vergoeden.

12.3.  In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht, de totale aansprakelijkheid van ShowTex ten aanzien van de koper beperkt tot de prijs van de Producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de koper. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in geval van zware fout.

12.4.  ShowTex is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

13. Overmacht

13.1.  In geval van overmacht is ShowTex niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. ShowTex is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

13.2.  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

14. Intellectuele eigendom

14.1.  De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij ShowTex, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.2.  Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

14.3.  Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ShowTex, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

 

15. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

15.1.  ShowTex is gerechtigd deze overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en van rechtswege, te ontbinden, de Producten in transit tegen te houden en verdere levering(en) op de schorten indien:

  • de Koper in gebreke blijft één of meerdere van de verplichtingen van deze overeenkomst (tijdig) na te leven;
  • na het sluiten van de overeenkomst ShowTex ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien de Koper failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, ontbonden wordt of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen treft;
  • Door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van ShowTex kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Dit onverminderd de rechten van ShowTex om schadevergoeding te eisen.

15.2.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ShowTex op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien ShowTex de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.3.  Indien ShowTex tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

15.4.  Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is ShowTex gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

15.5.  Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ShowTex gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

15.6.  Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht. De volledige schade die ShowTex lijdt door annulatie zal door de Koper vergoed worden, met een minimum van 70% van het factuurbedrag.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2.  Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ShowTex, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

 

17. Slotbepalingen

17.1.  Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

17.2.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en ShowTex met betrekking tot de erin opgenomen materie.